سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-94-95 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بدمينتون 2 . خواهران) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی احساس و ادراک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اعتياد.سبب شناسي و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و کاربرد آن مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جبر1 - مبانی جبر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آنالیز ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آنالیز ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جبر 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 توابع مختلط 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 توپولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 هندسه دیفرانسیل موضعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فلسفه علم ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات 2 - ریاضیات عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات و آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آنالیز ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 توابع مختلط 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جبر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جبر1 - مبانی جبر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مباني منطق و نظريه - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 توپولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی هندسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات - ریاضیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 توابع مختلط 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 هندسه دیفرانسیل موضعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نرم افزار های ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترکیبات و کاربردها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدارهای منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جبر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی علوم ریاضی - مبانی ریاضیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوزی اعصاب و غدد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پروتوزئولوژي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تشريح و مورفولوژي گياهي - آناتومی و فیزیولوژی گیاهی - ریخت شناسی و تشریح گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی بوشیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیستماتیک گیاهی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تالوفیتها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زيست شناسي سلولي و مولكولي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زيست شناسي سلولي و مولكولي /2/ - بیولوژی سلولی - مبانی زیست شاسی سلولی مولکولی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ميكروبيولوژي عمومي - ميكروبيولوژي و بهداشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیستماتیک گیاهی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زیست شناسی پرتویی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی جانوری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون زیست شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 میکروبیولوژی محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بافت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جانور شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی گیاهی 1 - تغذیه و جذب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی جانوری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ژنتیک - ژنتیک عمومی - ژنتیک پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی جانوری 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی گیاهی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بیوفیزیک - بیوفیزیک محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جانور شناسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جنین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تکامل - زیست شناسی تکوینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تکامل موجودات زنده -تکامل زیست شناسی تکوینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اکولوژی - اکولوژی عمومی - بوم شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رشد و نمو گیاهی - فیزیولوژی گیاهی 3 - رشد و نمو و تنطیم کننده های رشد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ویروس شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی - متون زیست شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جانور شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول بیو شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی-متون زیست شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضیات عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و فلسفه آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول بیو شیمی - بیو شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بیو فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش-کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی-کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پایه 1- فیزیک عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پایه 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک جدید 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی فیزیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی فیزیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مکانیک تحلیلی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترمودینامیک و مکانیک آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اپتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک حالت جامد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک هسته ای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک نجومی مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 الکترومغناطیس 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مکانیک کوانتومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 الکترو مغناطیس 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مکانیک کوانتومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اپتیک کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریاضی فیزیک 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک مکانیک,موج و ارتعاش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک پزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک حرارت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک مکانیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک مدرن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی فیزیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی تجزیه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی فیزیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی تجزیه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی معدنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی شیمی کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی تجزیه دستگاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول صنایع شیمیایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی معدنی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طیف سنجی مولکولی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش استفاده از متون علمی شیمی - متون علمی شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی فلزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی هسته ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظریه گروه در شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی داروئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تجزیه مقادیر بسیار کم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی شیمی پلیمر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خوردگی فلزات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول محاسبات شیمی صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی صنعتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 الکترو شیمی صنعتی - الکترو شیمی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی و تکنولوژی رنگ - شیمی و فن آوری رنگ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی و تکتولوژی نفت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای نمونه گیری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی عمومی و آزمایشگاه - شیمی عمومی1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی1 - شیمی آلی مهندسی شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی آلی1 - شیمی آلی مهندسی شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی رایانه و برنامه نویسی - مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فن آوری اطلاعات IT - کامپیوتر در جغرافیا - کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فن آوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمال کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول طراحی کامپایلر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ريزپردازنده 1 - میکروپروسسور ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شبیه سازی کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مهندسی نرم افزار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 گرافیک کامپیوتری - گرافیک کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیستمهای اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آیین نگارش و گزارش نویسی - شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ساختمان داده ها و الگوریتم ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شبکه کامپیوتری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی درجهانگردی - تحقیق در عملیات * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول طراحي كامپايلر - کامپایلر 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ماشین های الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول رباتیکز - رباتیک و آزمایشگاه - مبانی رباتیک - مقدمه ای بر روباتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدارهای الکتریکی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طراحی سیستم های VLSI 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 انتقال داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریز پردازنده 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معماری سیستمهای کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش - کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رسوب شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 چینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پترولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی ساختاری - زمین شناسی ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی ساختاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول اکتشافات معدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار مقدماتی - آمار و احتمالات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریز رخساره - میکروفاسیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی تاریخی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی تاریخی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رسوب شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 چینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین ساخت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین ساخت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مساحی و نقشه برداری - نقشه برداری 1- نقشه برداری منابع زمین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2-کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-کاربرد امار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار برای کتابداران - آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی - آمار و احتمال مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای نمونه گیری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای ناپارامتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رگرسیون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای چند متغیره گسسته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 محاسبات آماری - محاسبات آماری با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار مهندسی - آمار و احتمال در مهندسی صنایع - کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار زيستي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار ، آمار احتمالات - آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمالات کاربردی - آمار و احتمالات مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمالات - مقدماتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سریهای زمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رگرسیون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای ناپارامتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 محاسبات آماری-محاسبات آماری با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار و احتمالات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دانش خانواده و جمعیت - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متدولوژی ایجاد نرم افزار - متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طراحی معماری و شهر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 هندسه کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 انسان، طبيعت، معماري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ایستایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مصالح ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با معماری جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقاومت مصالح و سازه های فلزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روستا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تنظیم شرایط محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متره و برآورد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاسیسات مکانیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ماشینهای کشاورزی - ماشین های کشاورزی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد رياضي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ریخت شناسی و رده بندی گیاهی - گیاه شناسی 1 - گیاه شناسی عمومی - گیاهشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی - هوا و اقلیم شناسی - هوا شناسی کشاورزی - 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شناخت و حمایت محیط زیست - مبانی علوم محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آبخیز داری - آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فرآیندهای تولید 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی ریاضی - تحقیق در عملیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحلیل سیستم ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول شبیه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی حمل و نقل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ایمنی و بهداشت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 انتقال فناوری - مدیریت فناوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی تولید پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مباحث منتخب در مهندسی صنایع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت زنجیره تامین .آموزش محور) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیستم های معین تصمیم گیری و خبره.آموزش محور) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 معادلات دیفرانسییل با مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زمین شناسی زیست محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول آموزش بزرگسالان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش و پرورش تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مسائل آموزش و پرورش ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بهداشت عمومی - بهداشت و محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای ارزشیابی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق در در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش هنر - آموزش هنر نقاشی و کاردستی - درآمدی بر نقش هنر در مدارس - کاربرد هنر های نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 قصه گویی و نمایش خلاق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی - روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی * در پیش دبستان و دبستان * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش هنر در دوره ایتدایی - مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان - آموزش هنر نقاشی و کاردستی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات - آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول بهداشت و کمک های اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اخلاق اسلامی . اصلی - تربیت اخلاقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تدریس فارسی -.کودکان دو زبانه ) - روش تدریس مهارت خواندن در دبستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول تعلیم و تربیت اصول و مبانی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خانواده نابسامان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خانواده در اسلام - نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - در علوم ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی تحولی 1 - روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی یادگیری * نظریه ها و مفاهیم* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحلیل برنامه های درسی ابتدایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی - تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای استفاده از منابع یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی بازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی بازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طراحی آموزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسایل یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی .متون تخصصی در آموزش ابتدایی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی محیط زیست - منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی محیط زیست - منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحلیل کتابهای درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس آنها 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسي آموزش خواندن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان آموزشی - روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها - مدرسه و روابط انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی تربیتی-جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانسنجی - روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای مشاهده رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با علوم قرآنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیره تربیتی پیامبر .ص) و ائمه .ع) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی هنرهای تجسمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول فلسفه و آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارتباط شناسی و تبلیغات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فعالیتهای فوق برنامه در آموزش عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 طراحی و مطالعه مسائل تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان انگلیسی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بهداشت روانی - مشاوره بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیتهای پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مشارکتهای دانش آموزی و تربیت اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی تحولی 2 - روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 راهنمایی و مشاوره گروه - مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فلسفه اخلاق .باتكيه بر مباحث تربيتي) - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تدریس فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی - نظریه مشاوره و روان درمانی 1 -نظریه مشاوره و روان درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رشد و تربیت اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پرورش اخلاقی - مذهبی کودک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تدریس حرفه و فن و برسی کتب - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات - آموزش ریاضی در دوره ابتدایی و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزه های روانشناسی در قرآن - آموزه های تربیتی آیات قرآن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد تعلیم و تربیت - اقتصاد آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی - مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 - زبان تخصصی 1 ، متون ارتباطات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصي - مطالعه متون علوم اجتماعي 1 - زبان تخصصی 1 ، متون ارتباطات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان دوم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ - ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان دوم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان انگليسي تخصصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان انگلیسی تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون روانشناسی به زبان خارجه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 1 - متون تخصصی گمرکی - زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 1 - زبان تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون سیاسی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصي .آموزش پيش دبستاني و دبستاني) - متون زبان تخصصی پیش دبستانی و دبستانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی مشاوره - متون مشاوره انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دستور نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دستور و نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ساخت زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نگارش فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کلیات زبان شناسی 1- مبانی زبان شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و روش ترجمه - اصول و راهکار ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ,ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺟﻤﻪ,اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با ادبیات معاصر ایران,ادبیات معاصر ﻓﺎﺭسی ,ادبیات معاصر۲ ﻧﺜﺮ,ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺷﻨﺎسی ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ﺯﺑﺎﺷﻨﺎسی,ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎسی کاربردی,کلیات زبان شناسی,کلیات زبان شناسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کلیات زبان شناسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقاله نویسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مکاتبات انگلیسی - نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 واژه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه ادبیات - ترجمه متون ادبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه پیشرفته 1,ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه متون مطبوعاتی 1,ترجمه متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بررسی مقابله ای ساخت جمله - تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ روش تدریس,روش تدریس زبان انگلیسی 4,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه متون سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آزمون سازی زبان انگلیسی,آزمون سازی,آزمون سازی زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭی,ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 گفت و شنود 1 - گفت و شنود 3 - مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 گفت و شنود 2 - گفت و شنود 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فنون و صناعات ادبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 داستان کوتاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه متون ادبی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان دوم 1 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ترجمه متون ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان دوم 2 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون برگزیده نثر ادبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان دوم 3 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مکتبهای ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون اختصاصی انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان انگلیسی تخصصی - زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی1 متون ارتباطات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 2,زبان تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی - زبان تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم 1 پیشگامان نظم فارسی - نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم . 3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبي خراسان - نظم 1 بخش 2 فرخی و کسایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 قواعد عربی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 قرائت عربی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 قواعد عربی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ ادبیات - تاريخ ادبيات فارسي 1 .پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم . 2) قسمت سوم: قصائد ناصر خسرو - نظم 2 بخش 3 سی قصیده از ناصر خسرو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 قواعد عربی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مرجع شناسی و روش تحقیق,مرجع شناسی و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظم 3 بخش 2 مسعود سعد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 قرائت عربی 5 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دستور زبان فارسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم . 3) قسمت سوم: نظامي - نظم 3 بخش 3 نظامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بلاغت 1 . معانی ) - معانی و بیان 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصي قسمت دوم - زبان خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم 4 قسمت چهارم:مثنوي معنوي 2 - نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم . 4) قسمت دوم :مثنوي هاي عطار - نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله عروضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی عرفان و تصوف 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ ادبیات 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ادبیات معاصر 1 نظم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم . 4) قسمت اول :اشعار سنايي - نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون تفسیری فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با تحول نثر فارسی,سبک شناسی 2 نثر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظم5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظم 5 بخش 3 حافظ 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نثر 4 متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصاد و العباد - نثر 4 مرصادالعباد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات زبانشناسی - مبانی و مقدمات زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با علوم قرآنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم. 5) قسمت سوم: صائب و شاعران سبك هندی - نظم 5 بخش 5 صائب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 عروض و قافیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آیین نگارش متون علمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ ادبیات ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با تاریخ ادبیات جهان - تاریخ ادبیات جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با تاریخ ادبیات ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 صرف و نحو عربی - عربی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظم فارسی 4 مثنوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی,زبان تخصصی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فارسی عمومی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 صرف و نحو عربی، عربی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آشنایی با سیر تحول نثر فارسی - سبک شناسی 2 نثر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی رشد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 عربي 1 قسمت اول:.قواعد و متون) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم 1 پیشگامان نظم فارسی - نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مرجع شناسی و روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم 2 قسمت اول شاهنامه 1 - نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم 2 قسمت اول شاهنامه 1 - نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب - ادبیات حماسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نثر 2 متون ادبی - داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه - نثر 3 بخش 1 کلیله و دمنه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 عربی 2 قسمت دوم .قواعد و متون ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نثر 4 متون ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم.3) قسمت دوم : شاعران حوزه ادبی عراق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ ادبیات 2 - تاریخ ادبیات فارسی 2 از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 عربی 4 قسمت چهارم .قواعد و متون) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصي قسمت اول - زبان خارجی تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون منتخب نثر ادبی - تعلیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 عربی 5 قسمت پنجم قواعد و متون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ ادبیات فارسی 3 - دوره مغول تا دوره صفویه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ ادبیات فارسی 4 - از دوره صفویه تا مشروطه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم . 4) قسمت سوم :مثنوي معنوي. 1 ) - متون نظم 4-بخش 1 مثنوی مولوی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 عربی 6 قسمت ششم:.قواعد و متون) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ادبیات معاصر 2 نثر - آشنایی با ادبیات معاصر ایران - جريان شناسي نثر معاصر ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 متون نظم. 5)قسمت دوم: اشعار حافظ - نظم 5 بخش 4 حافظ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آیین نگارش و ویرایش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آیین نگارش و ویرایش 2, کارگاه ویراستاری 1, ویرایش فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کارگاه مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی - زبان تخصصی خارجی - زبان تخصصی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ زبان فارسی - زبانهای ایرانی قبل از اسلام - سیر تحول زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بلاغت 2 : بدیع بیان - فنون ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابداری - اصول حسابداری 1 - اصول حسابداری یا هزینه یابی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابداری - اصول حسابداری 1 - اصول حسابداری یا هزینه یابی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابداری - اصول حسابداری 1 - اصول حسابداری یا هزینه یابی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابداری 2 - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتي,حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری صنعتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری صنعتی 1,حسابداری صنعتی,بهایابی1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری صنعتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری صنعتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری صنعتی 3 - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری صنعتی 3 - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابداری 3 - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری پیشرفته 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابرسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابرسی 1,حسابرسی,حسابرسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابرسی * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری مالیاتی - مالیاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه,بودجه بندی و مدیریت عملکرد,مبانی تنظیم بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابرسی 2,اصول حسابرسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت مالی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مالی 2,مدیریت مالی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری موارد خاص - مباحث جاری در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی از منظر اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي - مفاهیم اساسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بررسی طراحی سیستم تولید 1 - مدیریت تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حسابداری میانه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ماليه عمومي. اقتصاد بخش عمومي) - ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فوتبال - فوتبال 1 - فوتسال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی مدیریت - مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تربیت بدنی در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تربیت بدنی -تربیت بدنی ویژه - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ورزش 1 - * تربیت بدنی 2 * - ورزش ویژه - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حقوق و اخلاق ورزشی - حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 هندبال 2خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی رشد - روانشناسی کودک و نوجوان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تنیس روی میز 2 - عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فوتبال 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر و آشنایی با نرم افزار ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تربیت بدنی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جامعه شناسی شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جامعه شناسی شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی مسکن - مسکن و اسکان غیر رسمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ريزي حمل و نقل شهري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی منطقه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 توسعه پایدار شهری - درآمدی بر توسعه پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جغرافیای طبیعی شهر - ژئومورفولوژی و اقلیم -شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی - کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی روستایی و شهری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در جغرافیا - فناوری اطلاعات IT 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت خاک - فرسایش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آبخیزداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری منطقه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جغرافیای جهانگردی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مخاطرات طبیعی - مخابرات محیطی - مدیریت بحران و ریسک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش های تحلیل جمعیت - روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 توسعه پایدار شهری - درآمدی بر توسعه پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت منابع آب ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ژئومورفولوژی ساحلی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری منطقه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران - برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران : آموزش محور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اکولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران - برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران : آموزش محور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارزیابی سیاست مسکن و بازآفرینی شهری - سیاستهای توسعه مسکن شهری در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی اقتصاد روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی احتماعی - اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق /کمی و کیفی / - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق در روانشناسی بالینی - روش تحقیق در علوم رفتاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی مشاوره و راهنمایی - مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اعتياد.سبب شناسي و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 ارزشیابی شخصیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و فنون راهنمایی مشاوره تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بررسی مقدمات نظریه های روان درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات روانپزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي *مفاهيم اساسي * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی کودک و نوجوان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی جنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی گردشگری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن - تاریخچه و مکاتب روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی یادگیری * نظریه ها و مفاهیم* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانسنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی دین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فلسفه علم روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی تجربی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 علوم اعصاب شناسی - مقدمات نورو پسيكولوژي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روانشناسی هوش و سنجش آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اعتياد.سبب شناسي و درمان آن) - روانشناسی اعتیاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 آموزه های روانشناسی حدیث 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 زبان تخصصی روانشناسی 2 - متون روانشناسی به زبان خارجه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مقدمات روانشناسی سلامت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نظریه مشاوره و روان درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روشهای اصلاح و تغییر رفتار - شیوه های اصلاح و تغییر رفتار - مشاوره اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مباني مردم شناسي . جهانگردي) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 اصول علم اقتصاد 1 - اقتصاد خرد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 جامعه شناسی اوقات فراغت - گذراندن اوقات فراغت - مدیریت و برنامه ریزی فراغت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقیق در گردشگری - روش تحقیق در مدیریت -روشهای تحقیق و ماخذ شناسی - مبانی روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقیق در گردشگری - روش تحقیق در مدیریت -روشهای تحقیق و ماخذ شناسی - مبانی روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 شناخت روحیات ملل - شناخت ملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 رفتار سازمانی - مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 نقشه خوانی و آشنایی با نقشه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 فن راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-94-95 برنامه ریزی توسعه جهانگردی