سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 بهینه سازی غیر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 مبانی احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 هندسه جبري مقدماتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 جبر 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 سریهای زمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 اصول سیستمهای عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 توپولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 نظریه حلقه و مدول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 جبر 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 روشهای آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 تاریخ و فلسفه ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 ترکیبات و کاربردها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 ریاضی عمومی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 مبانی آنالیز ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 تاریخ ریاضیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 نظریه معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 نظریه معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 آشنایی با نظریه تصمیم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 جبر خطی عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 فلسفه علم ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 آنالیز ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 آمار و احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 مبانی علوم ریاضی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 توابع مختلط 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 جبر1 - مبانی جبر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 جبر1 - مبانی جبر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 نرم افزار های ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 اصول سیستمهای کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 ریاضیات گسسته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 آنالیز ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 مبانی علوم ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 تحقیق در عملیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 هندسه دیفرانسیل موضعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 توپولوژی جبر مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ