سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 کد 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1215230 فیزیولوژی ورزشی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1215015 فیزیولوژی ورزشی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1215264 بدمينتون 2 .خواهران) 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1215018 بدمينتون 2 .خواهران) 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1216125 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1216390 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1216694 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1218890 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1216074 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1217223 روانشناسی احساس و ادراک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1217020 روانشناسی احساس و ادراک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1111001 ریاضیات پایه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1111003 ریاضیات 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1111003 ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1111301 ریاضیات 2 - ریاضیات پیشرفته 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1111003 ریاضیات 2 - ریاضیات برای جغرافیا - ریاضیات پیشرفته - ریاضیات و آب و هوا شناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1111301 ریاضیات 2 - ریاضیات برای جغرافیا - ریاضیات پیشرفته - ریاضیات و آب و هوا شناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1216761 ریاضیات 2 - ریاضیات برای جغرافیا - ریاضیات پیشرفته - ریاضیات و آب و هوا شناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1216865 ریاضیات 2 - ریاضیات برای جغرافیا - ریاضیات پیشرفته - ریاضیات و آب و هوا شناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1111004 ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1111004 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1111005 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1111009 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1111012 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1111014 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1111117 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1111497 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1112166 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1214150 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1218787 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1218882 ریاضی کاربردی 1 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1111005 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺩﺭ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1111006 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1111006 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1111010 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1111013 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1111015 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1111118 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1111496 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1214152 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1218795 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1222196 ریاضی کاربردی 2 - ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1111009 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1111010 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1111011 ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ,ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1111012 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1111013 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1111014 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1111015 ﺭﻳﺎضی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩی 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1111499 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1111503 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1111032 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1111084 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1111099 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1111102 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1111307 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1111412 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1111034 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1111109 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1111408 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1111413 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1111100 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1111025 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1111097 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1111103 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1111036 ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1111037 جبر1 - مبانی جبر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1111325 جبر1 - مبانی جبر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1111040 ﺟﺒﺮﺧﻄﻲ,ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1111043 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ,ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻋﺪﺩﻱ 1,ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1111072 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1115288 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1511091 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1511074 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1115022 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 1511102 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1115178 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 1321031 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 1322001 برنامه سازی پیشرفته - برنامه سازی رایانه - برنامه سازی کامپیوتر- برنامه نویسی پیشرفته - مبانی کامپیوتر و برنامه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 1111073 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 1115112 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 1115140 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 1115164 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 1115193 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 1322091 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 1511020 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 1111089 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ,ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻋﺪﺩﻱ 1,ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 1111094 ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 3).ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ),ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 1111095 ریاضی مهندسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 1111095 ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 1111411 ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
108 1111099 ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 1111101 ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 3) ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ),ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 1111106 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ,ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻋﺪﺩﻱ 1,ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 1111108 ﺭﻳﺎضی ﻋﻤﻮمی 1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮمی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 1111110 ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 3 ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ),ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 1111115 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 1111463 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 1411441 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 1411587 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
117 1111116 ریاضیات 2 - ریاضیات عمومی 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 1111464 ریاضیات 2 - ریاضیات عمومی 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 1111500 ریاضیات 2 - ریاضیات عمومی 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 1111117 ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 1111118 ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 1111121 ریاضیات و آمار 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
123 1111276 ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 1111284 ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
125 1111291 ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ,ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻋﺪﺩﻱ 1,ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪﺩﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 1111320 جبر خطی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 1111321 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
128 1111322 مبانی آنالیز ریاضی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 1111323 آنالیز عددی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
130 1111325 جبر1 - مبانی جبر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
131 1111037 جبر1 - مبانی جبر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
132 1111331 مبانی ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻬﺎﻭﺯﺑﺎﻧﻬﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻭﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻭﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
133 1111401 بهینه سازی غیر خطی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
134 1111403 پایگاه داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
135 1511020 پایگاه داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
136 1111404 مدارهای منطقی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
137 1111407 ریاضی عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
138 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
139 1111435 جبر خطی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
140 1111464 ریاضیات 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
141 1111116 ریاضیات 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
142 1111467 ریاضی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
143 1111468 ریاضی 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
144 1111474 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
145 1111020 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
146 1124024 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
147 1411193 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
148 1111374 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
149 1111110 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
150 1111496 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
151 1111006 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
152 1111010 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
153 1111013 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
154 1111015 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
155 1111118 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
156 1222196 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 - رياضيات و كاربرد آن در مديريت - رياضيات در برنامه ريزي 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
157 1111497 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
158 1111004 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
159 1111005 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
160 1111009 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
161 1111012 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
162 1111014 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
163 1111117 ریاضیات پایه و مقدمات آمار - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
164 1111498 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
165 1317101 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
166 1317125 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
167 1317141 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
168 1317190 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
169 1111499 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
170 1111474 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
171 1411193 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
172 1111409 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
173 1111026 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
174 1111503 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
175 1111020 معادلات دیفرانسیل 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
176 1111501 ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
177 1111526 ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
178 1111549 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
179 1112001 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
180 1112002 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
181 1112003 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
182 1112001 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
183 1112002 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
184 1112003 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
185 1217215 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
186 1217377 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
187 1112010 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
188 1112020 ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
189 1112022 زیست شناسی پرتوی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
190 1112027 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
191 1112033 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
192 1112035 ﺭﻳﺨﺖ ﺯﺍﻳﻲ ﻭﺍﻧﺪﺍﻡ ﺯﺍﻳﻲ ﺩﺭﮔﻴﺎﻫﺎﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
193 1112038 فیزیولوژی جانوری 3 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
194 1112039 فیزیولوژی گیاهی 2 - فتوسنتز و تنفس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
195 1112484 فیزیولوژی گیاهی 2 - فتوسنتز و تنفس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
196 1112041 بیوفیزیک - بیوفیزیک محیطی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
197 1411658 بیوفیزیک - بیوفیزیک محیطی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
198 1112048 تکامل موجودات زنده -تکامل زیست شناسی تکوینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
199 1112187 تکامل موجودات زنده -تکامل زیست شناسی تکوینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
200 1112502 تکامل موجودات زنده -تکامل زیست شناسی تکوینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
201 1112142 ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ3 ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ),ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
202 1112144 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻴﭙﻴﺪ,ﻟﻴﭙﻴﺪﻭﻗﻨﺪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
203 1112147 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻏﺸﺎء 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
204 1112148 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
205 1112152 ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻭﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻚ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
206 1112162 اصول بیو شیمی - بیوشیمی - بیو شیمی عمومی - مبانی بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
207 1112245 اصول بیو شیمی - بیوشیمی - بیو شیمی عمومی - مبانی بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
208 1114245 اصول بیو شیمی - بیوشیمی - بیو شیمی عمومی - مبانی بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
209 1411197 اصول بیو شیمی - بیوشیمی - بیو شیمی عمومی - مبانی بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
210 1411265 اصول بیو شیمی - بیوشیمی - بیو شیمی عمومی - مبانی بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
211 1411638 اصول بیو شیمی - بیوشیمی - بیو شیمی عمومی - مبانی بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
212 1112162 اصول بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
213 1114245 اصول بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
214 1112166 ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭ1,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
215 1112177 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
216 1211286 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
217 1211317 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
218 1211366 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
219 1211382 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
220 1217011 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
221 1211441 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
222 1217254 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
223 1217333 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
224 1220510 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
225 1220539 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
226 1225101 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
227 1211019 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
228 1112190 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
229 1211021 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
230 1211060 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
231 1211267 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
232 1211315 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
233 1211330 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
234 1211403 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
235 1211428 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
236 1220496 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
237 1225102 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
238 1211609 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
239 1112191 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
240 1211006 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
241 1211038 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
242 1211269 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
243 1211285 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
244 1211316 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
245 1211381 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
246 1211563 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
247 1211645 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
248 1213249 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
249 1220502 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
250 1220545 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
251 1225100 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
252 1112245 اصول بیو شیمی - بیو شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
253 1112413 ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ 3) ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ),ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
254 1112415 ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻴﭙﻴﺪ,ﻟﻴﭙﻴﺪﻭﻗﻨﺪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
255 1112460 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
256 1112469 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ,ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺴﺘﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
257 1112520 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
258 1112548 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ,ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻳﺴﺘﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
259 1113028 ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
260 1113029 ﻧﺴﺒﻴﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
261 1113062 اپتیک کاربردی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
262 1113067 ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺤﻴﻄ زﻳﺴﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
263 1113079 ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
264 1113081 فیزیک پایه 2 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
265 1113087 فیزیک پایه 2 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
266 1113085 ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
267 1113089 ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ۱,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
268 1113089 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
269 1113094 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
270 1113098 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
271 1113101 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
272 1113262 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
273 1113089 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
274 1113094 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
275 1113098 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
276 1113101 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
277 1113262 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
278 1113289 فیزیک 1 - فیزیک پایه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
279 1113090 ﻓﻴﺰﻳﻚ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ 2 ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
280 1113090 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
281 1113095 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
282 1113099 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
283 1113103 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
284 1113264 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
285 1113095 ﻓﻴﺰﻳﻚ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ 2 ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
286 1113099 ﻓﻴﺰﻳﻚ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ 2 ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
287 1113103 ﻓﻴﺰﻳﻚ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ 2,ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ 2 ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
288 1113111 فیزیک 1 - فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
289 1113112 فیزیک 1 - فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
290 1113312 فیزیک 1 - فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
291 1113315 فیزیک 1 - فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
292 1113316 فیزیک 1 - فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
293 1411539 فیزیک 1 - فیزیک عمومی - کاربرد فیزیک در کشاورزی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
294 1113258 فیزیک عمومی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
295 1113259 فیزیک عمومی 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
296 1113272 فیزیک پزشکی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
297 1113274 فیزیک پزشکی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
298 1318021 فیزیک پزشکی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
299 1318086 فیزیک پزشکی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
300 1113274 فیزیک پزشکی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
301 1113272 فیزیک پزشکی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
302 1113275 فیزیک حرارت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
303 1113316 فیزیک عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
304 1113315 فیزیک عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
305 1113312 فیزیک عمومی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
306 1113334 مبانی نانو فیزیک - مبانی و کاربرد نانو فن آوری در علوم پایه 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
307 1114317 مبانی نانو فیزیک - مبانی و کاربرد نانو فن آوری در علوم پایه 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
308 1114002 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
309 1114008 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
310 1114079 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
311 1114082 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
312 1114092 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
313 1114093 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
314 1114315 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
315 1114316 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
316 1411330 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
317 1411332 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
318 1411513 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
319 1411542 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
320 1411588 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
321 11140021114002 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
322 1114008 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
323 1114079 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
324 1114082 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
325 1114092 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
326 1114093 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
327 1114315 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
328 1114316 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
329 1411330 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
330 1411332 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
331 1411513 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
332 1411542 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
333 1411588 شیمی عمومی-شیمی عمومی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
334 1114008 ﺷﻴﻤﻲ 1,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
335 1114010 شیمی عمومی 2 - آزمایشگاه 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
336 1114309 شیمی عمومی 2 - آزمایشگاه 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
337 1114014 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
338 1114020 ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ۳ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
339 1114021 شیمی فیزیک 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
340 1114025 شیمی معدنی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
341 1114028 زبان تخصصی - زبان تخصصی شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
342 1212180 زبان تخصصی - زبان تخصصی شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
343 1114030 ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ,ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
344 1114031 شیمی تجزیه دستگاهی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
345 1114347 شیمی تجزیه دستگاهی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
346 1114035 شیمی معدنی 2 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
347 1114348 شیمی معدنی 2 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
348 1114037 ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﻴﻄ زﻳﺴﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
349 1114040 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
350 1114041 روش استفاده از متون علمی شیمی - متون علمی شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
351 1114355 روش استفاده از متون علمی شیمی - متون علمی شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
352 1114047 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
353 1114061 تاریخ علم شیمی - تاریخ و فلسفه علم شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
354 1114334 تاریخ علم شیمی - تاریخ و فلسفه علم شیمی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
355 1114063 اصول محاسبات شیمی صنعتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
356 1114064 ﺷﻴﻤﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
357 1114066 شیمی و فن آوری رنگ - شیمی و تکنولوژی رنگ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
358 1114326 شیمی و فن آوری رنگ - شیمی و تکنولوژی رنگ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
359 1114072 ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ,ﺷﻴﻤﻲ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﻔﺖ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
360 1114078 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
361 1114079 ﺷﻴﻤﻲ 1,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
362 1114082 ﺷﻴﻤﻲ 1,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
363 1114091 ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﻴﻄ زﻳﺴﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
364 1114092 ﺷﻴﻤﻲ 1,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
365 1114093 ﺷﻴﻤﻲ 1,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
366 1114097 ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
367 1114294 نانو شیمی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
368 1114295 شیمی عمومی - شیمی عمومی1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
369 1114296 شیمی عمومی - شیمی عمومی1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
370 1114359 شیمی عمومی - شیمی عمومی1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
371 1114315 ﺷﻴﻤﻲ 1,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
372 1114315 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
373 1114316 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
374 1411513 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
375 1114002 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
376 1114008 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
377 1114082 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
378 1114092 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
379 1411330 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
380 1114093 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
381 1411332 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
382 1114295 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
383 1114307 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
384 1114324 ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭼﺮﻡ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
385 1114325 ﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ,ﺷﻴﻤﻲ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻧﻔﺖ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
386 1114336 ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ,ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
387 1114350 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
388 1114357 شیمی فیزیک 3 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
389 1114362 ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
390 1114363 ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
391 1114364 ﺷﻴﻤﻲ ﺁﻟﻲ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
392 1115001 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
393 1222160 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
394 1222204 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
395 1222243 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
396 1222347 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
397 1225096 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
398 1712142 آشنایی با کامپیوتر و اینترنت - کاربرد رایانه در علوم ارتباطات - کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی - کاربرد کامیوتر در مددکاری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
399 1115004 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
400 1115010 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
401 1115014 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
402 1211312 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
403 1211318 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
404 1211354 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
405 1211393 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
406 1211475 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
407 1211571 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
408 1215167 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
409 1215313 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
410 1215356 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
411 1810266 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
412 1115006 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
413 1211364 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
414 1217182 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
415 1217263 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
416 1217426 فن آوری اطلاعات در روانشناسی - کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
417 1115007 ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺩﺭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
418 1115007 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
419 1115009 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
420 1115011 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
421 1115012 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
422 1115217 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
423 1115270 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
424 1214166 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
425 1215324 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
426 1218259 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
427 1218727 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
428 1218793 رایانه پیشرفته -مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
429 1115007 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
430 1218259 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
431 1115270 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
432 1115009 ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺩﺭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
433 1115011 ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺩﺭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
434 1115012 ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺩﺭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
435 1115014 آشنایی با کامپیوتر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
436 1115010 آشنایی با کامپیوتر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
437 1211354 آشنایی با کامپیوتر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
438 1115229 آشنایی با کامپیوتر 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
439 1115065 ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ,ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 1,ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
440 1115065 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
441 1322008 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
442 1319011 مدار های الکتریکی - مدار های الکتریکی 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
443 1115066 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
444 1115074 زبان تخصصی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
445 1225008 زبان تخصصی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
446 1115075 ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ,ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
447 1115075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
448 1115179 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
449 1511075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
450 1511080 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
451 1511076 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
452 1115076 ﻣﺪﺍﺭﻣﻨﻄﻘﻲ,ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
453 1115076 مدار منطقی - مدار های منطقی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
454 1115197 مدار منطقی - مدار های منطقی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
455 1119009 مدار منطقی - مدار های منطقی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
456 1511077 مدار منطقی - مدار های منطقی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
457 1115078 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
458 1115079 ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
459 1115080 ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ,ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ,ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
460 1115083 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
461 1115084 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
462 1115084 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
463 1115168 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
464 1322032 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
465 1322096 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
466 1115088 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
467 1115141 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
468 1115169 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
469 1511079 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
470 1115177 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
471 1115092 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
472 1115147 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
473 1119014 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
474 1318122 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
475 1322013 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
476 1115101 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
477 1115156 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
478 1119012 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
479 1322019 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
480 1322103 مبانی و کاربرد هوش مصنوعی - هوش مصنوعی - هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
481 1115112 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻭﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
482 1115113 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
483 1115149 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
484 1115172 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
485 1115194 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
486 1322012 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
487 1511033 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
488 1115113 اصول سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
489 1115149 اصول سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
490 1115172 اصول سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
491 1115194 اصول سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
492 1511033 اصول سیستم های عامل 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
493 1115114 ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ,ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
494 1115119 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
495 1322022 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
496 1511001 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
497 1115127 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
498 1115134 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
499 1115139 ﻣﺪﺍﺭﻣﻨﻄﻘﻲ,ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
500 1115140 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
501 1115142 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
502 1115144 اقتصاد مهندسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
503 1115146 ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ,ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
504 1115147 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
505 1115152 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
506 1115154 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
507 1311003 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
508 1115156 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻩ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
509 1115157 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻬﺎﻭﺯﺑﺎﻧﻬﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
510 1115158 ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ,ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 1,ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ,ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ,ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ,ﺗﺤﻘﻴﻖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
511 1115158 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
512 1214046 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
513 1218009 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
514 1218028 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
515 1218065 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
516 1218119 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
517 1218268 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
518 1234002 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
519 1115158 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
520 1214046 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
521 1218009 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
522 1218028 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
523 1218065 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
524 1218119 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
525 1218268 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
526 1234002 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
527 1218268 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
528 1218731 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
529 1218905 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
530 1115164 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
531 1115165 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻬﺎﻭﺯﺑﺎﻧﻬﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ,ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
532 1115166 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
533 1115167 ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
534 1115168 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
535 1115170 ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ,ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
536 1115171 ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ,ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ,ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
537 1115176 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
538 1115179 ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ,ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﺩﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
539 1115183 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
540 1115185 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺷﺒﻜﻪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
541 1115186 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
542 1319014 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
543 1319017 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
544 1319046 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
545 1319124 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
546 1319132 ماشین های الکتریکی 1 - ماشین های الکتریکی - ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
547 1115191 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
548 1115212 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
549 1322006 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
550 1511082 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
551 1511092 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
552 1115193 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻫﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻬﺎ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
553 1115195 ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍحی ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ,ﻣﻬﻨﺪسی ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
554 1115197 ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻲ,ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
555 1115204 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
556 1311023 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
557 1115205 VLSI ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
558 1115208 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
559 1311024 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
560 1318106 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
561 1318137 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
562 1319047 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
563 1319048 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
564 1511028 سیستمهای کنترل خطی - کنترل اتوماتیک 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
565 1115212 ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ,ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
566 1115213 طراحی خودکار مدارهای دیجیتال - طراحی سیستم های دیجیتال برنامه پذیر - طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
567 1322017 طراحی خودکار مدارهای دیجیتال - طراحی سیستم های دیجیتال برنامه پذیر - طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
568 1322098 طراحی خودکار مدارهای دیجیتال - طراحی سیستم های دیجیتال برنامه پذیر - طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
569 1115217 ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺩﺭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
570 1115229 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ,ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ,ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
571 1116026 ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ,ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ - ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﺋﻮﻟﻮﮊﻱ) 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
572 1117001 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
573 1117001 آمار مقدماتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
574 1222306 آمار مقدماتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
575 1117004 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
576 1211012 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
577 1211292 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
578 1211372 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
579 1211487 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
580 1211625 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
581 1217211 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
582 1117005 آمار استنباطی spss - آمار استنباطی و کاربرد 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
583 1211632 آمار استنباطی spss - آمار استنباطی و کاربرد 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
584 1217272 آمار استنباطی spss - آمار استنباطی و کاربرد 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
585 1217376 آمار استنباطی spss - آمار استنباطی و کاربرد 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
586 1117008 روشهای آماری پیشرفته 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
587 1117009 ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
588 1117010 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
589 1117010 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
590 1117013 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
591 1117015 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
592 1117087 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
593 1117215 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
594 1235005 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
595 1117013 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
596 1117014 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
597 1117016 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
598 1117042 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
599 1117171 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
600 1218490 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
601 1117014 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
602 1117016 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
603 1218490 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
604 1117171 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
605 1117042 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
606 1117015 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
607 1117018 ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
608 1117076 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
609 1117079 آمار مهندسی - آمار و احتمال در مهندسی صنایع - کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
610 1122078 آمار مهندسی - آمار و احتمال در مهندسی صنایع - کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
611 1314057 آمار مهندسی - آمار و احتمال در مهندسی صنایع - کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
612 1320011 آمار مهندسی - آمار و احتمال در مهندسی صنایع - کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
613 1117079 کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
614 1314057 کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
615 1320011 کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
616 1122078 کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
617 1117080 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﺎﺭﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
618 1117085 ﺁﻣﺎﺭ2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
619 1117087 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
620 1117089 ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ,ﺁﻣﺎﺭﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﻥ ﺩﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
621 1117120 ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,ﺁﻣﺎﺭﺩﺭﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
622 1117124 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ - روش تحقیق در جغرافیای طبیعی - روش تحقيق در جغرافیای سیاسی - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
623 1212222 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ - روش تحقیق در جغرافیای طبیعی - روش تحقيق در جغرافیای سیاسی - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
624 1212327 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ - روش تحقیق در جغرافیای طبیعی - روش تحقيق در جغرافیای سیاسی - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
625 1216274 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ - روش تحقیق در جغرافیای طبیعی - روش تحقيق در جغرافیای سیاسی - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
626 1216350 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ - روش تحقیق در جغرافیای طبیعی - روش تحقيق در جغرافیای سیاسی - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
627 1216637 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ - روش تحقیق در جغرافیای طبیعی - روش تحقيق در جغرافیای سیاسی - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
628 1117124 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
629 1216274 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
630 1216350 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
631 1216637 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
632 1216802 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
633 1216838 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
634 1712003 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
635 1712237 روش تحقیق در جغرافیا - روش تحقيق در مطالعات شهري - منطقه اي 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
636 1117138 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ,ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
637 1117182 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
638 1117207 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
639 1122002 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
640 1314056 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
641 1314118 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
642 1314120 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
643 1314121 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
644 1320030 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
645 1117177 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
646 1117214 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
647 1111011 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
648 1117009 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
649 1117086 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
650 1117089 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
651 1218002 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
652 1117214 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
653 1111011 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
654 1117009 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
655 1117086 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
656 1117089 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
657 1218002 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
658 1218894 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
659 1218430 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
660 1218801 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
661 1218832 آمار - آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
662 1118035 دانش خانواده و جمعیت - علوم انسانی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
663 1233043 دانش خانواده و جمعیت - علوم انسانی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
664 1119006 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ,ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
665 1119008 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
666 1218851 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
667 1322011 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
668 1512001 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
669 1119009 ﻣﺪﺍﺭﻣﻨﻄﻘﻲ,ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
670 1119012 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ,ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻩ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
671 1119014 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
672 1120002 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
673 1120007 ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
674 1120008 ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ,ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ۲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
675 1120012 ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ,ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ۱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
676 1120013 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ,ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
677 1120015 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﻥ,ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
678 1120021 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۱,ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
679 1120024 ﺭﻭﺳﺘﺎ ۲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
680 1120026 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
681 1120027 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ,ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
682 1120029 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﺪﺍ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
683 1120030 سازه های بتنی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
684 1814040 سازه های بتنی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
685 1120031 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
686 1120031 مبانی نظری معماری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
687 1814047 مبانی نظری معماری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
688 1120034 ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ,ﻣﺘﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
689 1120035 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
690 1120036 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
691 1120037 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ,ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ,ﺍﺻﻮﻝ ﻭﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
692 1120037 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
693 1216022 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
694 1216448 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
695 1814055 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
696 1120037 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
697 1814055 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
698 1120040 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﺍﺑﻨﻴﻪ,ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻣﺮﻣﺖ ﺍﺑﻨﻴﻪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
699 1121029 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
700 1411137 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
701 1411355 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
702 1411556 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
703 1413047 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
704 1121067 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
705 1411458 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
706 1411458 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
707 1412016 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
708 1121029 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
709 1411137 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
710 1411355 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
711 1411556 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
712 1413047 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
713 1121067 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
714 1411458 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
715 1412016 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
716 1121033 اقتصاد سنجی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
717 1121033 اقتصاد سنجی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
718 1221201 اقتصاد سنجی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
719 1121037 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ .۲),ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ,ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ۲,ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﻼﻥ ۲,ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﻼﻥ ﻣﻴﺎﻧﻪ ۲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
720 1121037 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
721 1221124 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
722 1221202 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
723 1221218 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
724 1221310 اقتصاد کلان 2 - اقتصاد کلان مقدماتی - اقتصاد کلان میانه 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
725 1121039 پول و ارز و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
726 1214071 پول و ارز و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
727 1218741 پول و ارز و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
728 1221020 پول و ارز و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
729 1221093 پول و ارز و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
730 1121039 پول و بانک,پول و ارز و بانکداری,پول و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
731 1214071 پول و بانک,پول و ارز و بانکداری,پول و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
732 1221020 پول و بانک,پول و ارز و بانکداری,پول و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
733 1221093 پول و بانک,پول و ارز و بانکداری,پول و بانکداری 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
734 1122003 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪسی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
735 1122008 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
736 1315211 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
737 1315238 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
738 1315265 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
739 1321052 روش های تولید اجزاء خودرو - روش های تولید - روشهای تولید و کارگاه - فرآیندهای تولید 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
740 11220081122008 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺟﺰﺍء ﺧﻮﺩﺭﻭ,ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
741 1315211 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺟﺰﺍء ﺧﻮﺩﺭﻭ,ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
742 1315238 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺟﺰﺍء ﺧﻮﺩﺭﻭ,ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
743 1315265 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺟﺰﺍء ﺧﻮﺩﺭﻭ,ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
744 1321052 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺟﺰﺍء ﺧﻮﺩﺭﻭ,ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
745 1122009 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ,ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
746 1122013 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﻭﺯﻣﺎﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
747 1122014 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﻭﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻫﺎﻱ 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
748 1122015 ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
749 1122017 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ,ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
750 1122019 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﻭﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻫﺎﻱ 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
751 1122020 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
752 1122021 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
753 1122022 برنامه ریزی ریاضی - تحقیق در عملیات 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
754 1314008 برنامه ریزی ریاضی - تحقیق در عملیات 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
755 1314221 برنامه ریزی ریاضی - تحقیق در عملیات 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
756 1122027 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
757 1122046 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ انسانی ,مهندسی ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎنی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
758 1122080 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪسی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
759 1211001 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
760 1211009 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
761 1211641 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
762 1217043 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
763 1217219 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
764 1211004 ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎی ﺭﻭﺍنی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
765 1211007 ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺪﺭﻳﺲ,ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺁﻣﻮﺯشی ﻭﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﻓﻦ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺘﺐ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎﺩ دهی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
766 1211008 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
767 1211013 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
768 1211087 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
769 1211606 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
770 1220550 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
771 1211010 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ,ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
772 1211010 اصول آموزش بزرگسالان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
773 1411344 اصول آموزش بزرگسالان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
774 1411725 اصول آموزش بزرگسالان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
775 1211011 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊی ﺁﻣﻮﺯشی,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊی ﺁﻣﻮﺯشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
776 1211011 مقدمات تکنولوژی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
777 1411342 مقدمات تکنولوژی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
778 1211014 ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﺭﻳﺲ,ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﻓﻦ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺘﺐ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎﺩﺩﻫﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
779 1211014 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
780 1211007 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
781 1211294 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
782 1211272 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
783 1211294 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
784 1211462 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
785 1211630 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
786 1213399 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
787 1211014 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
788 1211007 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
789 1211294 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
790 1211272 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
791 1211294 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
792 1211462 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
793 1211630 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
794 1213399 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
795 1213399 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
796 1211014 روشهای نوین یادگیری-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی-روشهای فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
797 1211007 روشهای نوین یادگیری-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی-روشهای فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
798 1211294 روشهای نوین یادگیری-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی-روشهای فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
799 1211272 روشهای نوین یادگیری-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی-روشهای فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
800 1220530 روشهای نوین یادگیری-یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی-روشهای فنون تدریس 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
801 1211015 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
802 1211264 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
803 1211313 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
804 1211627 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
805 1220532 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
806 1220557 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
807 1211020 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ,ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭﺍﺻﻮﻝ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
808 1211020 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
809 1211046 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
810 1211657 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
811 1211021 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
812 1211021 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
813 1211060 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
814 1211330 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
815 1211428 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
816 1225102 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
817 1112190 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
818 1220496 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
819 1211315 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
820 1211403 مقدمات مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
821 1211023 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ,ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭﺍﺳﻼﻡ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ,ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
822 1211023 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
823 1220535 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
824 1211613 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
825 1220535 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
826 1211024 اصول مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
827 1211617 اصول مدیریت آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
828 1211025 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
829 1211355 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
830 1218626 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
831 1411341 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
832 1211026 مسائل آموزش و پرورش ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
833 1211047 مسائل آموزش و پرورش ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
834 1211635 مسائل آموزش و پرورش ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
835 1211032 سازمان و قوانین آموزش و پرورش در ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
836 1211650 سازمان و قوانین آموزش و پرورش در ایران 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
837 1211036 ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ,ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
838 1211036 روشهای ارزشیابی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
839 1211357 روشهای ارزشیابی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
840 1211638 روشهای ارزشیابی آموزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
841 1211037 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
842 1211037 مدیریت اسلامی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
843 1211662 مدیریت اسلامی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
844 1211040 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
845 1211299 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
846 1211322 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
847 1211396 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
848 1211615 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
849 1220517 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
850 1225103 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
851 1211040 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
852 1211615 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
853 1211041 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ,ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍیمنی ﻣﺪﺍﺭﺱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
854 1211043 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯشی,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮمی,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
855 1211045 جامعه شناسی آموزش و پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
856 1211295 جامعه شناسی آموزش و پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
857 1211387 جامعه شناسی آموزش و پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
858 1211607 جامعه شناسی آموزش و پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
859 1222068 جامعه شناسی آموزش و پرورش 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
860 1211046 ﺁﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎتی,ﺁﺷﻨﺎیی ﺑﺎﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭﺍﺻﻮﻝ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭی,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
861 1211048 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
862 1211088 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
863 1211642 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
864 1213112 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
865 1213298 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
866 1213363 ادبیات کودکان و نوجوانان - آشنایی با ادبیات کودک : کلیات و مبناها - ادبیات کودکان -درآمدی بر نقش ادبیات ... 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
867 1211050 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﺱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
868 1211051 ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎی ﺭﻭﺍنی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
869 1211052 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺁﻣﻮﺯﺵ فنی -ﺣﺮﻓﻪ ﺍی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
870 1211060 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯشی,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮمی,ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
871 1211061 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
872 1211621 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
873 1211062 قصه گویی و نمایش خلاق 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
874 1211628 قصه گویی و نمایش خلاق 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
875 1211063 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮبی ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍیی,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮبی ﺩﺭﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
876 1211067 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
877 1211351 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
878 1215270 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
879 1215477 حرکات ورزشی و سرود های خاص - حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
880 1211070 اصول بهداشت و کمک های اولیه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
881 1211303 اصول بهداشت و کمک های اولیه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
882 1211353 اصول بهداشت و کمک های اولیه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
883 1217417 اصول بهداشت و کمک های اولیه 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
884 1211076 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
885 1211078 اخلاق اسلامی . اصلی - تربیت اخلاقی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
886 1211631 اخلاق اسلامی . اصلی - تربیت اخلاقی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
887 1211082 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮبی ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍیی,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺠﺮبی ﺩﺭﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
888 1211093 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
889 1217231 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
890 1217017 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
891 1217060 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
892 1211098 ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎسی ﺭﻭﺍنی 2 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
893 1211101 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
894 1217237 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
895 1217427 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
896 1211102 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
897 1217422 سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره -مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
898 1211115 ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪنی,ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯشی,ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﺩﺭﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪنی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
899 1211115 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - در علوم ورزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
900 1215247 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - در علوم ورزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
901 1215464 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - در علوم ورزشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
902 1211198 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﻣﺒﺎنی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺁﻣﻮﺯشی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
903 1211199 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼمی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﺳﻼمی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺩﺭسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
904 1211200 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ تطبیقی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
905 1211202 ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮبیتی ,ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮبیتی ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
906 1211203 ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
907 1211204 ﺭﻳﺎضی ﻣﻬﻨﺪسی,ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪسی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
908 1211211 اصول و روشهای برنامه ریزی درسی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
909 1211469 اصول و روشهای برنامه ریزی درسی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
910 1211533 اصول و روشهای برنامه ریزی درسی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
911 1240003 اصول و روشهای برنامه ریزی درسی 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
912 1211212 ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی,ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺩﺭسی ﺁﻣﻮﺯﺵ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
913 1211464 ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی,ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺩﺭسی ﺁﻣﻮﺯﺵ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
914 1211471 ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی,ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺩﺭسی ﺁﻣﻮﺯﺵ 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
915 1217268 ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی,ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎسی ﺗﺮبیتی ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ,ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺩﺭسی ﺁﻣﻮﺯﺵ