سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1111034 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1111109 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1111408 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1111413 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1111100 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1111025 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1111097 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1111103 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1111108 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1113089 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1113094 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1113098 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1113101 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1113262 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1113090 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1113095 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1113099 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1113103 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1113264 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1115075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1115179 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1511075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1511080 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1511076 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1115178 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1120001 طراحی معماری و شهر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1122007 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1122079 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1314046 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1320042 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1122008 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1122009 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1315044 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1122010 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1319006 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1122012 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1320012 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1122018 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1122045 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1212163 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1214064 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1218111 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1311009 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1312029 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1311016 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1312042 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1312001 استانداردهای مدیریت پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1312002 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1312004 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1320049 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1312005 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1313044 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1312006 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1312007 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1312009 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1312010 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1313057 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1312011 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1312016 اصول و مقررات پیمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1312037 اصول مهندسی زلزله 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1313038 استاتیک - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1122005 استاتیک - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1313055 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1312043 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1314052 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1122017 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1122046 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1320030 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1314056 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1122002 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1320047 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1312008 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1313053 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد