سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111473 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1111104 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1111324 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1115067 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1115137 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1115196 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1115075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1115179 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1511075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1511080 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1511076 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1115076 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1115139 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1115197 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1119009 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1511077 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1115082 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1115143 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1115191 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1119010 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1115113 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1115149 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1115172 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1115194 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1511033 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1115114 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1115146 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1115170 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1115195 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1122009 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1315044 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1214063 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1218104 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1218114 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1218115 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1311009 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1312029 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1311016 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1312042 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1311022 مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1311024 سیستمهای کنترل خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1311025 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1311033 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1313046 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1315091 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1315021 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1315094 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1312024 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1315245 روشهای طراحی مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1311014 روشهای طراحی مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1320047 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1312008 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1313053 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد