سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1111034 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1111109 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1111408 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1111413 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1111100 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1111025 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1111097 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1111103 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1111108 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1113089 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1113094 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1113098 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1113101 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1113262 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1115075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1115179 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1511075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1511080 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1511076 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1115082 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1115143 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1115191 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1119010 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1115111 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1115192 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1115113 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1115149 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1115172 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1115194 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1511033 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1115178 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1115186 ماشین های الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1117080 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1117082 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1120002 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1122007 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1122079 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1314046 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1320042 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1122008 فرآیندهای تولید 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1122009 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1315044 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1122010 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1319006 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1122015 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1218104 مدیریت و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1218114 مدیریت و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1218105 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1218112 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1311002 مهندسی رایانه های کوچک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1311009 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1312029 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1311022 مخابرات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1311034 نقشه کشی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1319144 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1311028 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1319049 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1320030 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1314056 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1122002 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد