سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1111034 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1111109 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1111408 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1111413 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1111100 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1111025 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1111097 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1111103 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1111073 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1115193 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1111108 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1111473 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1111104 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1111324 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1115067 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1115137 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1115196 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1113089 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1113094 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1113098 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1113101 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1113262 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1113090 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1113095 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1113099 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1113103 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1113264 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1115075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1115179 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1511075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1511080 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1511076 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1115076 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1115139 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1115197 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1119009 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1511077 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1115082 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1115143 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1115191 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1119010 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1115111 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1115192 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1115113 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1115149 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1115172 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1115194 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1511033 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1115114 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1115146 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1115170 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1115195 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1115178 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1115183 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1115186 ماشین های الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1117080 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1117082 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1120002 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1122007 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1122079 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1314046 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1320042 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1122008 فرآیندهای تولید 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1122009 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1315044 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1122010 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1319006 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1122012 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1320012 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1122013 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1122015 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1122020 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1122029 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1115201 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1212164 زبان تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1218104 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1218114 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1218105 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1218112 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1218115 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1311002 مهندسی رایانه های کوچک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1311004 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1315014 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1311007 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 1315226 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1311009 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 1312029 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 1311016 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 1312042 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 1311022 مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 1311024 سیستمهای کنترل خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 1311025 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 1311032 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1311033 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1313046 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 1315091 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1315021 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1315094 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 1311034 نقشه کشی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 1311036 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 1312004 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 1320049 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
111 1312005 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 1313044 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 1312006 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 1312010 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 1313057 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
117 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 1313038 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
119 1122005 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
120 1315015 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 1311010 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 1315136 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 1319144 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 1311028 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 1319049 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 1320030 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 1314056 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 1122002 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 1320047 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
130 1312008 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
131 1313053 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد