سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1111034 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1111109 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1111408 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1111413 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1111100 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1111025 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1111097 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1111103 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1113089 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1113094 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1113098 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1113101 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1113262 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1115076 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1115139 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1115197 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1119009 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1511077 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1115154 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1311003 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1115185 مهندسی اینترنت و شبکه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1117080 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1117082 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1122007 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1122079 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1314046 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1320042 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1122008 فرآیندهای تولید 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1122010 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1319006 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1122013 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1122014 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1122015 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1218103 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1218113 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1218104 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1218114 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1218115 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1311001 ماشینهای ابزار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1311002 مهندسی رایانه های کوچک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1311004 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1315014 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1311007 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1315226 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1311025 اندازه گیری الکتریکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1311032 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1311033 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1313046 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1315091 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1315021 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1315094 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1311034 نقشه کشی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1311036 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1312004 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1320049 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1312006 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1312009 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1312010 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1313057 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1313038 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1122005 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1319144 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1311028 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1319049 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1320030 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1314056 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1122002 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1320047 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1312008 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1313053 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد