سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود بر اساس رشته و نیمسال

   
نام رشته :
  
نیمسال :
ردیف کد درس نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1111474 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1411193 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1411457 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1111409 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1111026 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1111020 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1111034 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1111109 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1111408 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1111410 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1111413 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1111100 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1111025 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1111097 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1111103 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1111073 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1115193 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1111108 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1111473 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1111104 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1111324 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1115067 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1115137 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1115196 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1113089 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1113094 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1113098 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1113101 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1113262 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1113090 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1113095 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1113099 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1113103 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1113264 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1113107 دینامیک و ارتعاشات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1115075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1115179 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1511075 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1511080 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1511076 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1115076 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1115139 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1115197 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1119009 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1511077 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1115082 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1115143 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1115191 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1119010 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1115114 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1115146 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1115170 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1115195 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1115178 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1115185 مهندسی اینترنت و شبکه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1117080 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1117082 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1120002 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1122007 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1122079 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1314046 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1320042 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1122008 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1122009 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1315044 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1122010 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1319006 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1122012 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1320012 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1122013 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1122014 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1122015 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1122020 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1122029 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1115201 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1212164 زبان تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1214063 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1218104 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1218114 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1218105 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1218112 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1218115 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1311004 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1315014 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 1311007 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1315226 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 1311009 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1312029 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1311012 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1315026 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1315244 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 1311016 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1312042 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 1311025 اندازه گیری الکتریکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1311032 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 1311033 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 1313046 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 1315091 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1315021 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 1315094 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1311036 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 1312002 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 1312004 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1320049 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1312005 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 1313044 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
108 1312006 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 1312009 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 1312010 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 1313057 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 1312014 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 1312039 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 1312041 طراحي اجرايي 1و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
115 1311015 طراحي اجرايي 1و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
116 1313038 استاتیک - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
117 1122005 استاتیک - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
118 1315015 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 1311010 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 1315136 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 1315245 روشهای طراحی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
122 1311014 روشهای طراحی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
123 1320030 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 1314056 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 1122002 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 1320047 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 1312008 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 1313053 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد